תקנון האתר

תנאי שימוש באתר אינטרנט "המשרד" (להלן: “תנאי שימוש")

ברוכים הבאים לאתר האינטרט "המשרד". האתר מציע מידע על המשרד וכלל השירותים הניתנים על ידו. כמו כן, מציג האתר מאמרים בנושאי שירותי מזכירות לעסקים. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן שכן תחילת השימוש באתר תהווה הסכמה ואישור מטעמך לכלל תנאי השימוש.
באם אינך מסכים לתנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

כללי

השימוש באתר ובכלל זה, התכנים ו/או המידע ו/או המאמרים המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
תחילת השימוש באתר תהווה הסכמתך ואישורך, ללא כל סייג, לכלל התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו.
המבוא לתנאי השימוש מהווה חלק בלתי נפרד מהם ומחייב כיתר תנאיו.
מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים באופן שווה לשני המינים.

השימוש באתר

האתר, לרבות התכנים, המידע והמאמרים המוצגים בו, מוצעים לשימוש כמות שהם (as is) ובהתאם לשיקול דעת המשרד.
בהתאם לכך, לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד בגין מבנה האתר, מראהו ,עיצובו ותכונות השימוש בו.
המשרד אינו מתחייב כי הנך יכול לעשות שימוש באתר באמצעות המחשב עמו אתה משתמש ו/או באמצעות כל מכשיר קצה אחר (מכשיר טלפון נייד, טאבלט וכיוצ"ב) ו/או התאמתו הטכנית לעשיית שימוש באתר, ועל כן לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד בגין היעדר יכולת לעשות שימוש באתר.
באתר מוצגים מאמרים אשר נכתבו ע"י צוות המשרד ו/או צד ג'. המידע המוצג במאמרים אלו הינו בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה בשום אופן כתחליף לעצה מקצועית. על כן, נא ודא כי השימוש במידע המוצג במאמרים ו/או בחירתך בדרך פעולה המוצעת במאמר כלשהו, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, מותאמים לצרכיך וכי אין מגבלה חוקית, אתית וכיוצ"ב בעשיית שימוש במידע המוצג במאמרים. הנך נושא באחריות מלאה ובלעדית לפעולותיך ולתוצאות הנובעות משימוש במידע המוצג במאמרים.

קניין רוחני

זכויות הבעלות באתר המשרד, שם המתחם (דומיין) וכלל זכויות הקניין הרוחני באתר, על כלל סוגיהן (זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, וכיוצ"ב), בין אם רשומות ובין אם לאו, הינן בבעלות המשרד ותיוותרנה בבעלותו בכל עת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסע' __ דלעיל, כלל זכויות היוצרים באתר, לרבות בקוד המחשב, התוכנה, הקבצים, העיצוב, הגרפיקה, הטקסטים השונים, המאמרים וכל תוכן ו/או חומר אחר הכלול באתר, הינן בבעלות המשרד. שם המשרד, סימניו, לרבות סמליל המשרד (לוגו) וכל סימן אחר באתר הינם בבעלות מלאה של המשרד.
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להעביר, להציג בפומבי, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת או כל שימוש אחר בתכני האתר, מקצתם או חלקם, ללא קבלת רשות מראש ובכתב מטעם המשרד. אין לעשות שימוש מסחרי או אחר, בשם המשרד, שם המתחם, לוגו המשרד או כל סימן אחר הכלול באתר, ללא קבלת רשות מראש ובכתב מטעם המשרד.
אתר המשרד עשוי לכלול תכנים של צדדים שלישיים, אשר התירו למשרד את הצגתם באתר. זכויות הקניין הרוחני, בתכנים כאמור שמורות לאותם צדדים שלישיים והשימוש בהם כפוף להסכמתם.

שינויים באתר

המשרד יהא רשאי, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, לסגור את האתר ו/או לשנות את האתר ובכלל זה את תוכנו, מבנהו ועיצובו מבלי הצורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך בשל כך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד.

הגבלת אחריות

המשרד אינו אחראי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, בגין שימוש באתר ו/או שימוש בשטח האישי.
המשרד לא יישא בכל אחריות, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או עגמת נפש, ישירים או עקיפים, בגין בחירתך לפעול בהתאם למידע המוצג באתר, לרבות המאמרים המוצגים בו. הנך נושא באחריות מלאה ובלעדית לפעולותיך ולתוצאות הנובעות משימוש במידע המוצג במאמרים.

הפעלת "cookies"

לצורך גלישה יעילה ונוחה, האתר מפעיל קוד "cookies". ככל שתפעל לביטול האפשרות להפעלת "cookies" באמצעות הדפדפן עמו נעשה שימוש, יתכן ולא תוכל לגלוש באתר.

שונות

על תנאי שימוש אלו ועל השימוש עצמו באתר ועל כל הנובע מהם, חלים דיני מדינת ישראל בלבד.
בכל מחלוקת אשר תתעורר בינך לבין האתר בקשר עם תנאי שימוש אלו ו/או בקשר עם השימוש באתר, תהא סמכות בלעדית לביהמ"ש המוסמך באזור תל-אביב.
המשרד רשאי בכל עת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי וללא הסכמתך לשנות את תנאי השימוש באתר. השינוי אינו כפוף למתן הודעה מראש.